سنت (روایات) و ازدواج موقت :

 

احادیث در عموم مذاهب اسلامی فراوان است که در این زمینه خبر متواتری که از خلیفه دوم نقل شده کفایت میکند

خلیفه دوم میگوید:

( متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا انهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء )

دو متعه در زمان پیامبر بود ... که من از اندو نهی میکنم یکی متعه حج و دیگری و متعه نساء(ازدواج موقت)این گفته صراحت دارد براینکه مشرع بزرگ ،پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله و سلم آندو را حلال کرده بوده ، و آنچه که و اجب الاتباع میباشد سنت آنحضرت است ولی سنت دیگران را باید ترک کنیم( خدای تبارک و تعالی میفرماید

« و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی » رسول ما از روی هوای نفس حرفی نمیگوید بلکه هرچه که برزبانش جاری میشود و حی است از جانب خداوند متعال.

نمونه روایت هایی از منابع اهل سنت :

 

-  صحیح البخارى - البخاری ج 2   ص 153 :

حدثنا همام عن قتادة قال حدثنی مطرف عن عمران قال متعنا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم  و نزل القرآن قال رجل برأیه ما شاء

 

در این روایت مطرف از عمران نقل میکند که ما در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم از متعه ( ادواج موقت و متعه حج)استفاده میکردیم تا اینکه یکنفر  بر طبق نظر خودش حرفی زد آنچه را که خواست .

 

-  صحیح البخارى - البخاری ج 5   ص 158 :

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج حدثنا مسدد حدثنا یحیى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصین رضى الله تعالى عنه قال نزلت آیة المتعة فی كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله علیه وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتى مات قال رجل برأیه ما شاء قال محمد یقال انه عمر

این روایت را بخاری از مسدد از یحیی از عمران ابی بکر از از ابو رجا از عمران بن حصین رشی الله نقل میکند او میگوید آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما با رسول خدا آنرا انجام دادیم و آیه دیگری بر حرمت ان نازل نشد  نقل میکند تا اینکه پیامبر از دنیا رفت و بعد آن حضرت یکنفر چیزی را که دلش خواست گفت ؛ گفت محمد : میگویند آن شخص عمر بوده .

 

-  كنز العمال - المتقی الهندی ج 16   ص 523 :

( 45730 - ) عن جابر أنه سئل عن متعة النساء فقال : استمتعنا على عهد رسول الله ص وأبی بكر وعمر ، ثم نهى عنها عمر ( عب ) .

از جابر بن عبد الله انصاری سوال شد در باره ازدواج موقت پاسخ داد:

 

در زمان پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله و سلم ما متعه ازدواج موقت انجام دادیم همچنین در زمان ابو بکر و عمر تا اینکه عمر از آن نهی کرد .

 

-  المبسوط - السرخسی ج 4   ص 27 :

وقد صح ان عمر رضى الله عنه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وانا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج

 

سرخسی در کتاب المبسوط روایت میکند :

و روایت صحیحی است که عمر رضی الله نهی نمود از متعه پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله و علیه و آله وسلم بود و من ازآندو نهی میکنم یکی متعه نساء و دیگری متعه حج . 

 

-  المغنی - عبدالله بن قدامه ج 7   ص 571 :

وحكی عن ابن عباس انها جائزة وعلیه أكثر أصحابه عطاء وطاوس وبه قال ابن جریج وحكی ذلك عن أبی سعید الخدری وجابر والیه ذهب الشیعة لانه قد ثبت أن النبی صلى الله علیه وسلم أذن فیها ، وروی / صفحة 572 / أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم أفأنهى عنهما وأعاقب علیهما  متعة النساء ومتعة الحج ولانه عقد على منفعة فیكون مؤقتا كالاجارة .

 

ابن قدامه در کتاب المغنی میگوید:

 

از ابن عباس نقل شده است که (نکاح متعه)حلال است و بر این نظرند اکثر اصحاب عطاء و طاووس و قول ابن جریج(از فقهاء اهل سنت) نیز همان است وروایت شده این مساله از ابو سعید خدری و جابر (بن عبد الله انصاری) و بسوی این قول رفته است شیعه ؛

 زیرا بدرستی ثابت است که پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم اذن بر جواز متعه نساء داده اند

 و نیز روایت شده است که عمر گفت:

دو متعه در زمان رسول خدا (ص) بود پس من ازان دو نهی میکنم و مجازات میکنم هر که را مرتکب آندو شود یکی متعه زنان و دیگری متعه حج ؛

و اینکه متعه نساء عقدی است بر منفعت پس میتواند موقتی هم باشد مانند اجاره

 

-  الشرح الكبیر - عبدالرحمن بن قدامه ج 7   ص 536 :

وحكی عن ابن عباس انا جائزة وعلیه أكثر أحصابه عطاء وطاوس وبه قال ابن جریج وحكی ذلك عن أبی سعید الخدرى وجابر والیه ذهب الشیعة لانه قد ثبت أن النبی صلى الله علیه وسلم أذن فیها وروی أن عمر قال / صفحة 537 / متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم انا أنهی عنهما واعاقب علیهما : متعة النساء ومتعة الحج ولانه عقد على منفعة فجاز مؤقتا كالاجارة

 

عبد الرحمن بن قدامه در کتاب شرح کبیر همان مطالب المغنی را تکرار میکند

 

-  المحلى - ابن حزم ج 7   ص 107 :

نا أحمد بن محمد الطلمنكى نا ابن مفرج نا ابراهیم بن أحمد بن فراس نا محمد بن على ابن زید الصائغ نا سعید بن منصور نا هشیم . وحماد بن زید قال هشیم : انا خالد - هو الحذاء - وقال حماد : عن أیوب السختیانى ثم اتفق أیوب وخالد كلاهما عن أبى قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب علیهما هذا لفظ أیوب ، وفى روایة خالد أنا أنهى عنهما واعاقب علیهما . متعة النساء . ومتعة الحج *

 

ابن حزم نیز در کتاب المحلی مساله نهی از ازدواج موقت را مربوط به زمان خلیفه دوم میداند و در این روایت کلماتی که دلالت بر تهدید از سوی خلیفه عمر دارد نقل میکند که خلیفه گفته :من ازآندو نهی میکنم و تنبیه میکنم هر کسی را که انجام دهد .

 

-  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد - ابن رشد الحفید ج 1   ص 268 :

. وروی عن عمر أنه قال : متعتان كانت على عهد رسول الله ( ص ) أنا أنهى عنهما ، وأعاقب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .

 

ابن رشد در کتاب بدایۀ المجتهد مینویسد:

رویات شده از عمر که گفت : دو متعه ....

 

-  مسند احمد - الامام احمد بن حنبل ج 1   ص 52 :

حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا بهز قال وثنا عفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن ابی نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبیر رضى الله عنه ینهى عن المتعة وان ابن عباس یأمر بها قال فقال لی على یدی جرى الحدیث تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم قال عفان ومع أبی بكر فلما ولى عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله صلى الله علیه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء

 

امام احمد بن حنبل در کتاب مسند احمد نقل میکند:

...از بن نضره :گفتم برای جابر بن عبدالله که ابن زبیر از نکاح متعه نهی میکند ولی ابن عباس به ان دستور میدهد ؛ گفت برایم بر دستان من حدیث جریان دارد حدیث؛ تمتع کردیم با رسول الله (ص) گفت عفان و نیز همراه ابی بکر اما وقتی که عمر رضی الله عنه خلیفه شد برای مردم خطبه خواند و گفت :

قران همان قران و پیامبرخدا (ص) همان پیامبر است ! و بدانید که در زمان روسل خدا دو متعه بود یکی متعه زنان و دیگری متعه حج...

 

-  مسند احمد - الامام احمد بن حنبل ج 3   ص 325 :

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبى نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبی صلى الله علیه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهینا

 

باز هم احمد بن حنبل در مسندش نقل میکند:

روایت کردمارا عبدالله .... جابر گفت : دومتعه در زمان رسول خدا(ص) بود پس عمر از ان مارا نهی کرد ...

 

-  شرح معانی الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة ج 2   ص 143 :

حدثنا سلیمان بن شعیب قال ثنا الخصیب قال ثنا همام عن قتادة عن مطرف عن عمران قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم ونزل فیها القرآن فلم ینهنا رسول الله صلى الله علیه وسلم ولم ینسخها شئ ثم قال رجل برأیه ما شاء  حدثنا محمد بن خزیمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حمید عن الحسن عن عمران بن حصین قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم متعة الحج فلم ینهنا عنها ولم ینزل الله فیها نهیا حدثنا سلیمان قال ثنا الخصیب قال ثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم متعة الحج فافصلوا بین حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم والاخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب علیها حدثنا بن أبى داود قال ثنا سلیمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبى نضرة عن جابر رضی الله تعالى عنه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم نهانا عنهما عمر رضی الله تعالى عنه فلم نعد إلیهما

 

احمد بن محمد بن سلمه در کتاب شرح معانی الاثار روایت بالا را نقل میکند

از جابر بن عبدالله : در زمان رسول خدا تمتع می نمودیم اما وقتی عمر به حکومت رسید برای مردم خطبه خواند و گفت ! قران همان قران و رسول خدا همان رسول است و بدانید که در زمان رسول خدا دو متعه بود یکی متعه حج ....و دیگری متعه زنان من از آن نهی میکنم و عقوبت میکنم مرتکبین آنرا

 

-  شرح معانی الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة ج 2   ص 195 :

حدثنا بن أبی داود قال ثنا سلیمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبی نضرة عن جابر رضی الله تعالى عنه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم نهى عنهما عمر رضی الله تعالى عنه فلن نعود إلیهما

 

شرح معانی الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة ج 2   ص 195 :

در روایت دیگری از جابر نقل میکند : دو متعه در زمان رسول خدا انجام دادیم ولی عمر از آن نهی نمود...

 

متقی هندی در کتاب کنز العمال روایات زیادی را در این زمینه نقل میکند که همه دلالت دارد بر اینکه متعه زنان (ازدواج موقت) در زمان خلیفه دوم عمر ممنوع شده است.

 

 

-  كنز العمال - المتقی الهندی ج 16   ص 521 :

 

( 45725 - ) عن أبی نضرة قال : كان ابن عباس یأمر بالمتعة وكان ابن الزبیر ینهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : بذی دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله ص ، فلما كان عمر قال : إن الله یحل لنبیه ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منزله ، فأتموا لحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلا رجمته بالحجارة ( ابن جریر ) .

 

( 45726 - ) عن سلیمان بن یسار عن أم عبد الله ابنة أبی خیثمة أن رجلا قدم من الشام فنزل علیها ، فقال إن العزبة قد اشتدت علی فابغینی امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء الله أن یمكث ، ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلی فسألنی : أحق ما حدثت ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنینی به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إلیه فقال : ما حملك على الذى فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ص ثم لم ینهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبی بكر فلم ینهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فیه نهیا ، فقال عمر : أما والذی نفسی بیده ! لو كنت تقدمت فی نهى لرجمتك ،

 

که درین روایت فراز آخر آن لو کنت تقدمت فی نهی لرجمتک دلالت دارد براینکه قبل از نهی خلیفه اصحاب هیچ منعی را در این باره نشنیده بوده اند و الا همه میدانستند و مرتکب نمیشدند.

 

در پایان بحث روایات تعدادی روایات را از کتاب کنز العمال متقی هندی با منبع ان ذکر میکنیم تا طالبین حق خود در ترجمه ان تفکر نمایند

 

-  كنز العمال - المتقی الهندی ج 16   ص 519 :

45715 - ) عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله ص انهى عنهما واعاقب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحج

 

( 45717 - ) عن عروة بن الزبیر أن خولة بنت حكیم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربیعة بن أمیة استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر یجر ثوبه فزعا وقال : هذه المتعة ! ولو كنت تقدمت فیها لرجمت ( مالك ، والشافعی ، ق ) .

 

 ( 45718 - ) عن سعید بن المسیب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج ( مسدد ) .

 

( 45719 - ) عن جابر : كانوا یتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ابن الخطاب ( ابن جریر ) .

 

 ( 45720 - ) عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله ص ، فلما كان عمر نهانا فانتهینا ( ابن جریر ) .

 

( 45722 - ) عن أبی قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأضرب فیهما ( ابن جریر ، كر ) .

 

-  كنز العمال - المتقی الهندی ج 16   ص 521 :

 

( 45724 - ) عن أبی نضرة قال : سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبیر ذكروا المتعة فی النساء والحج ، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال : أما إنی قد فعلتهما جمیعا على عهد النبی ص ، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد ( ابن جریر ) .

 

یک سوال مهم

آیا عمر حق دارد که حلال خدا را حرام کند و آیا این عمل مخالفت با سنت رسول خدا (ص) نیست؟

حکم کسی که با سنت نبوی مخالفت کند چیست؟

مگر نه اینکه رسول خدا (ص) فرمود النکاح سنتی ...

طبق روایات اسلامی منکر سنت در حکم کافر است خود اهل سنت هم این مساله را میگویند !

نتیجه

نکاح موقت از سنت پیامبر(ص) است

منکر سنت کافر است

کسی که با سنت نبوی مقابله کند کافر است

خلیفه مردم را به خاطر سنت نبوی تهدید میکرد ومیزد

نتیجه اش با شما