ارزش بخاری

بخاری چنانچه قبلا گذشت اسمش محمد بن اسماعیل است. در تمام چاپ های بخاری زندگی نامه دارد

از ایران و اهل بخارا است و مدفنش خرتنگ بخارا ؛ جد چهارمش مجوسی بوده و بر مجوسیت مرده است.

شخصیت بخاری بین اهل سنت بسیار با ارش است؛ ارزش بخاری بیش از هرچیزی به ابن حجر بر میگردد چون شخصیت ابن حجر انقدر بالابوده که با شرح او کتاب بخاری مشهور شد.

اساتید بخاری

احمد بن حنبل

یحی بن معین

اسحاق بن راهویه

علی بن عبدالله بن مدینی

ابوبکر بن ابی شیبه

عثمان بن ابی شیبه

ابوزرعه رازی

ابو مصعب زهری

محمدبن یوسف فره بری

این مطالب را میتوان در مقدمه فتح الباری یافت

شاگردانش

ترمذی

ابو عبدالرحمن نسایی

ابوحاتم رازی

ابوبکر بن خزیمه

مسلم بن حجاج نیسابوری


دوران بچه گی بخاری

پدرش در دوران کودکی مرد در سن شانزده سالگی با مادر و برادرش به حج رفت و با ثروتی که داشت به مسافرت های متعددی رفت. بغداد بصره کوفه ، شام، مکه ، مدینه، حمص، عسقلان, مصر, ری و خراسان.

ایشان بیش از هزار شیخ حدیث را درک کرد. و بجایی رسید که به او امیرالمومنین فی الحدیث گفتند.

اهل سنت در باب حفظ حدیث سه رتبه دارند

اول : حافظ ؛ کسی که یکصد هزار حدیث را با سند حفظ باشد. که تمام صاحبان سنن و صحاح حافظ هستند.

دوم: که بالاتر است رتبه حجت است کسی است که سیصد هزار حدیث را با سنت حفظ باشد.

رتبه سوم که برتر است. حاکم است که هیچ حدیثی از چنبره علمش بیرون نباشد.

از خود بخاری نقل شده است که من صد هزار حدیث صحیح حفظ هستم صد هزار حدیث غیر صحیح.

وقتی که بگویند ما هرچه که در بخاری نیست قبول نداریم. میشود این جمله را گفت. مقدمه فتح الباری

و اعلام المساعین ص 28. نوعا در زندگی نامه بخاری ذکر کرده اند.

وی در فقه شافعی مذهب است

در کلام جبری مذهب

و بخلق قران معتقد است(اشعری)

در باره صحیح خودش میگوید: من هیچ حدیثی در کتاب خود نیاوردم مگر اینکه قبلش غسل کردم ودو رکعت نماز خواندم و از خدا درخواست خیر کردم.

سیر اعلام النبلاء ج 2 ص 402

تاریخ بغداد ج2 ص 9

کتاب صحیح را از بین ششصد هزار حدیث جمع کردم و شانزده سال زمان برد.

فقط روایاتی را اآوردم که بین من وخدای من حجت است. سیر اعلام النبلاء قبلی

من در این کتاب بجز روایت صحیح نیاورده ام و بخاطر طولانی نشدن همه احادیث صحیح را نیاورده ام.

 

بخاری کثیر التالیف است که اغلب آن موجود است.

التاریخ الکبیر 7 جلد

التاریخ الاوسط

التاریخ الصغیر

الضعفاء

قضایا الصحابه و التابعین

الجامع الكبیر

الجامع الصحیح

المسند الكبیر

التفسیر الکبیر

کتاب العلل (رجال)

اسامی الصحابه

...