این تصویر را ببینید و خدا را شکر کنید
سربریده  یکی ازکسانی که قبر حجرب عدی را نبش کرد
دست انتقام خدا

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/2/15/317755_980.jpg