چند سؤال از محضرت استادم

جلد دوم

خدا  نظر طوقی پور

 

سؤال 1. آیا صحیح است كه بغض و دشمنى با حضرت على رضى‏الله‏عنه جزء اعتقادات مذهبى حنبلى‏ها است؟

سؤال 2. آیا صحیح است كه در زمان امویان بردن نام حضرت على رضى‏الله‏عنه و ذكر فضائل آن حضرت، ممنوع بوده است؟

سؤال 3. آیا صحیح است كه حضرت زبیر همراه با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم و یكى از همسرانش ـ ظاهرا حضرت عایشه ـ در زیر یك لحاف قرار مى‏گرفتند؟

سؤال 4. آیا صحیح است كه ما سلفیان بر خلاف سلف با ائمه جور مماشات و مسامحه مى‏كنیم و ولایت فاسقین و امامت جمعه و جماعات آنان را قبول مى‏كنیم؟

سؤال 5. آیا صحیح است كه عبداللّه‏ بن عمر با حضرت على رضى‏الله‏عنه خلیفه چهارم مسلمانان بیعت نكرد، اما بعدها با اختیار خود براى بیعت با عبدالملك بن مروان با پاى حجاج بن یوسف ثقفى بیعت كرد؟

سؤال 6. آیا صحیح است كه اگر یك راوى ایستاده بول مى‏كرد از نظر راویان حدیث ساقط مى‏شد و هیچ حدیثى از او نقل نمى‏كردند؟

سؤال 7. آیا صحیح است كه ابوسفیان مورد احترام خلیفه دوم و سوم بود و نزد آنان از مقام و منزلت والایى برخوردار بود، در حالى كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم او و دو فرزندش را لعن كرده و آنان را از مصادیق شجره ملعونه معرفى كرده بود و حضرت على رضى‏الله‏عنه و اهل بیت نیز از او تنفر داشته و او را از خودشان دور مى‏كردند؟

سؤال 8. آیا صحیح است كه علما و محدثین سلفِ ما در مرگ افراد به سر و صورت خود مى‏زدند و در مصیبت از دست دادن علما و دانشمندان لباس‏هاى خود را پاره مى‏كردند؟

سؤال 9. آیا صحیح است كه اُم‏المؤمنین حضرت عایشه در حضور بردگانِ نامحرم حجاب و پوشش خود را رعایت نمى‏كرد؟

سؤال 10. آیا صحیح است كه امام احمد بن حنبل فقیه نبوده و صرفا ناقل حدیث بوده است؟ چنانچه طبرى مورخ به آن تصریح دارد.

سؤال 11. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم با دستورات خداوند مخالفت مى‏كرد و عمر بن خطاب تخلفات و مخالفت‏هاى آن حضرت را به ایشان تذكر مى‏داد؟

سؤال 12. آیا صحیح است كه محدثان بزرگ ما و شاگردان امام مالك چیزى از حدیث نمى‏فهمیدند، استماع غنا را جایز دانسته و در مجالس رقص شركت كرده و به غنا و موسیقى گوش مى‏دادند؟

سؤال 13. آیا صحیح است كه ابوحنیفه امام اعظم حنفى‏ها پرستش قاطر به قصد تقرب به خداوند را جایز مى‏داند؟

سؤال 14. آیا صحیح است كه ابوحنیفه ایمان حضرت ابوبكر را با ایمان شیطان برابر و یكسان دانسته است؟

سؤال 15. آیا صحیح است كه طبق فتواى ابوحنیفه اگر شخصى كعبه فعلى واقع در مكه مكرمه را كعبه واقعى نداند هیچ خللى به ایمان او وارد نشده و باز هم مؤمن است؟

سؤال 16. آیا صحیح است كه حضرت عمر ابوهریره را تنها شایسته و لایق خر چرانى مى‏داند؟

سؤال 17. آیا صحیح است كه علماى ما دلالت حدیث ثقلین بر خلافت و جانشینى اهل بیت را پذیرفته‏اند؟

سؤال 18. آیا صحیح است كه تمامى علماى ما حضرت جعفر بن محمد رضى‏الله‏عنه را از امامان دین مى‏دانند؟

سؤال 19. آیا صحیح است كه 43 احادیث ما ساختگى و دروغ است؟

سؤال 20. آیا صحیح است كه راویان احادیث، مكشوف بودن ران و نپوشاندن آن را عیب دانسته و اگر شخصى در حضور دیگران ران خود را نمى‏پوشاند، از عدالت ساقط شده و راویان حدیث از چنین شخصى حدیث نقل نمى‏كردند؟

سؤال 21. آیا صحیح است كه عده‏اى از علماى بزرگ ما همچون احمد زینى‏دحلان مكى شافعى، احمد فیضى جورومى حنفى رومى و شیخ سلیمان ازهرى با نوشتن كتاب‏هاى «أسنى المطالب فی نجاةأبی طالب» (اسماعیل پاشا، هدیة العارفین: ج 1، ص 191 و إیضاح المكنون: ج 1، ص  82.)، «فیض الواهب فی نجاة أبیطالب» (اسماعیل پاشا، هدیة العارفین: ج 1، ص 195.) و «بلوغ المئارب فی إیمان أبیطالب» درباره ابوطالب عموى پیامبر، ایمان او را اثبات كرده‏اند؟

سؤال 22. آیا صحیح است كه سن حضرت عایشه هنگام ازدواج با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم بیش از بیست سال بوده است؟

سؤال 23. آیا صحیح است كه حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم باكره بوده و سن ایشان نیز حدود بیست و پنج سال بوده است؟

سؤال 24. آیا صحیح است كه شخصیتى همچون لیث بن سعد بن عبدالرحمن مصرى كه یكى از بزرگترین فقها و محدثان ما به شمار مى‏رود و تمامى صاحبان صحاح و سنن شش‏گانه از او روایت نقل كرده‏اند، در نقل روایات، اهل تسامح و سهل‏انگارى بوده و اصول و موازین نقل حدیث را رعایت نكرده است؟

سؤال 25. آیا صحیح است كه امام بخارى با صحابه‏اى كه جزء دوستداران حضرت على رضى‏الله‏عنه بودند، مخالف بوده و آن‏ها را به جرم دوستى با حضرت على رضى‏الله‏عنه ثقه و عادل ندانسته و در كتاب خود از آن‏ها حدیث و روایت نقل نكرده است؟

سؤال 26. آیا صحیح است كه حضرت ابوبكر و عمر از انسان بودن و بهترین مخلوق خدا بودن اظهار ندامت كرده و آرزوى گیاه و گوسفند بودن و پشگل و مدفوع شدن را داشتند؟

سؤال 27. آیا صحیح است كه حضرت معاویه كاتب وحى و قرآن نبوده و تنها بعضى یا یكى از نامه‏هاى معمولى پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم را نوشته است؟

سؤال 28. آیا صحیح است كه حضرت معاویه در دوران خلافتش به تجارت و خرید و فروش بت مشغول بود؟

سؤال 29. آیا صحیح است كه عبداللّه‏ بن مسعود و عده‏اى، سوره‏هاى فاتحه، فلق و ناس را كه در قرآن‏هاى فعلى سوره‏هاى 1، 113 و 114 هستند، جزء قرآن نمى‏دانستند؟ و در نمازهاى خود نیز سوره‏هاى فلق و ناس را قرائت نمى‏كردند؟

سؤال 30. آیا صحیح است كه تمامى مسلمانان معتقدند مراد خداوند از شجره ملعونه در قرآن، سلسله امویان مى‏باشد؟

سؤال 31. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم به حضرت عایشه دستور مى‏داد تا به همسرش زینب بنت جحش دشنام دهد و او را سب كند؟

سؤال 32. آیا صحیح است كه ما معتقدیم حضرت ابوبكر رضى‏الله‏عنهاز پیامبران الهى برتر و بالاتر است؟

سؤال 33. آیا صحیح است كه ما معتقدیم ابوبكر هیچ اشتباه و خطایى نكرده و معصوم از خطا و اشتباه است؟ در حالى كه پیامبران و انبیاى الهى را معصوم از خطا و اشتباه نمى‏دانیم؟

سؤال 34. آیا صحیح است كه ما معتقدیم حضرت عمر اولین كسى است كه خداوند در روز قیامت با او دست داده و احوال‏پرسى و مصافحه مى‏كند و دست او را گرفته و وارد بهشت مى‏كند؟

سؤال 35. آیا صحیح است كه صحابه پیامبر و اهل حل و عقد، حضرت عثمان را كشتند؟

سؤال 36. آیا صحیح است كه هشتصد نفر از صحابه پیامبر در كشتن عثمان بن عفان مشاركت داشتند؟

سؤال 37. آیا صحیح است كه اعتقاد به جسم بودن خداوند كه سلفى‏ها به آن معتقد بوده و آن را ترویج مى‏كنند، توسط متوكل عباسى ناصبى و دشمن اهل بیت شروع و ترویج شده است؟

سؤال 38. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم حضرت ابوطالب را دوست داشت؟ و علماى بزرگ ما نیز كسانى را كه حضرت ابوطالب را دوست نداشتند، كافر مى‏دانستند؟

سؤال 39. آیا صحیح است كه حضرت عایشه مادرِ زنان مسلمان و به اصطلاح «اُمّ‏المؤمنات» نبوده وتنها مادر مردان مسلمان و به اصطلاح «اُم‏المؤمنین» مى‏باشد؟

سؤال 40. آیا صحیح است كه سند بیشتر روایاتى كه توسط شامى‏ها نقل شده است، مرسل و مقطوع و به اصطلاح ضعیف است؟

سؤال 41. آیا صحیح است كه تقیه براى حفظ جان از اعتقادات مسلّم تمامى مسلمانان بوده و تقیه مسلمان از مسلمانِ دیگر نیز مشروع و جایز است و اختصاص به تقیه از كفار ندارد؟

سؤال 42. آیا صحیح است كه صحابه پیامبر بعد از نزول آیه«یَسْـٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنَـفِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَ یَسْـٔلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمُ الأَیَـتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ؛«درباره شراب و قمار از تو سؤال مى‏كنند، بگو: در آن دو گناه و زیان بزرگى است؛ و منافعى از نظر مادى براى مردم در بر دارد؛ ولى گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو مى‏پرسند: چه چیز انفاق كنند؟ بگو از مازاد نیازمندى خود، اینچنین خداوند آیات را براى شما روشن مى‏سازد؛ شاید بیندیشید». سوره بقره (2)، آیه 219.» هشدارها و تذكرات آیه را نادیده گرفته و باز هم شراب مى‏نوشیدند؟

سؤال 43. آیا صحیح است كه سلفى‏ها در انجام اعمال خشونت‏آمیز زبانزد بوده و مخالفین خود را تحمل نكرده و به قتل مى‏رسانند؟

سؤال 44. آیا صحیح است كه سلفى‏ها معتقدند خداوند خودش را از عرق اسب آفریده است؟

سؤال 45. آیا صحیح است كه قبر و بارگاه حضرت معاویه مدت‏ها به عنوان بیت‏الخلا و سرویس بهداشتى مسلمانان بود؟

سؤال 46. آیا صحیح است كه ابن‏تیمیّه از هجوم امویان به مدینه منوره و خون‏ریزى‏ها، هتك حرمت و تجاوز به زنان و دختران مسلمان در مدینه منوره دفاع مى‏كند؟

سؤال 47. آیا صحیح است كه كعب الاحبار از ترور و كشته شدن حضرت عمر اطلاع داشته و سه روز قبل از ماجرا، عمر را از ترور و كشته شدنش مطلع كرده و از او خواسته بود وصیت كند؟

سؤال 48. آیا صحیح است كه فرزند حضرت عمر دختر كوچك و بى‏گناه ابولؤلؤ را به تلافى كشته شدن پدرش كشت؟

سؤال 49. آیا صحیح است كه ابولؤلؤ پس از ترور حضرت عمر، در همان میدان عملیات كشته شد؟

سؤال 50. آیا صحیح است كه ابولؤلؤ قاتل حضرت عمر از طایفه عثمان و امویان بود؟

سؤال 51. آیا صحیح است كه فرزند حضرت عمر به خاطر كشته شدن پدرش، چند مسلمان بى‏گناه را به قتل رسانید؟

سؤال 52. آیا صحیح است كه حضرت على رضى‏الله‏عنه با بخشیده شدن عبیداللّه‏ بن عمر قاتل هرمزان، مخالف بوده و معتقد بود فرزند خلیفه دوم به خاطر جرمى كه مرتكب شده، باید قصاص شود؟

سؤال 53. آیا صحیح است كه حضرت حفصه دختر حضرت عمر نیز در كشته شدن دختر ابولؤلؤ و هرمزان نقش داشته است؟

سؤال 54. آیا عبداللّه‏ بن عمر و عبیداللّه‏ بن عمر فرزندان خلیفه دوم، از خلیفه چهارم ما حضرت على رضى‏الله‏عنه داناتر بودند؟

سؤال 55. آیا صحیح است كه حضرت ابوبكر رضى‏الله‏عنه انسان‏ها را در آتش مى‏سوزاند؟

سؤال 56. آیا صحیح است كه امام ابوحنیفه ازدواج با مادر، خواهر و دختر و وطى آن‏ها را ـ در صورتى كه عقد نكاح خوانده شده باشد ـ زنا و موجب حد ندانسته و تمامى فرزندان متولد شده از این ازدواج را فرزند شخص مى‏داند؟

سؤال 57. آیا صحیح است كه طبق فتواى امام ابوحنیفه اگر شخصى زنى را براى زنا كردن اجاره كند، زنا شمرده نمى‏شود و حد زنا ندارد؟

سؤال 58. آیا صحیح است كه امام بخارى و امام مسلم براى تجارت و كسب درآمد و كسب شهرت و ریاست به نوشتن دو كتاب صحیح بخارى و صحیح مسلم پرداخته‏اند؟

سؤال 59. آیا صحیح است كه بخشى از روایات كتاب بخارى و مسلم صحیح نبوده و روایات ضعیف و غیر صحیح نیز در این دو كتاب وجود دارد؟

سؤال 60. آیا صحیح است كه ما اهل سنت و جماعت تابع سنت حضرت عمر و جماعت معاویه هستیم؟