مقدمه تنظیم كننده
   

 

مقدمه شاگرد 

 

خلیفه اوّل(رضی الله عنه)

 

1ـ اسلام ابوبكر پس از پنجاه سال  

 

2ـ اسلام خالدبن سعید قبل از ابوبكر   

 

3ـ نقش ابوبكر در جنگها 

 

4ـ یار غار پیامبر ابوبكر است یا عبدالله بن بكر 

 

5ـ اجماع، بدون على، ملعون است  

 

6ـ خلافت ابوبكر به، اجماع و شورى

 

7ـ مخالفت مهاجر و انصار با بیعت   

 

8ـ خوددارى على از بیعت با ابوبكر 

 

9ـ ارزیابى حضرت على حكومت ابوبكر وعمر   

 

10ـ مهارت امام بخارى در حذف و سانسور

 

11ـ توطئه ترور حضرت على توسط ابوبكر ـ رضى الله عنهما ـ  

 

12ـ آیا امامت از اصول دین است

 

13ـ كدامین افضل است پبامبریا ابوبكر 

 

14ـ آتش زدن احادیث پیامبر ـ صلى الله علیه و سلم ـ   

 

15ـ حسن روابط ابوبكر و عمر    

 


خلیفه دوم(رضی الله عنه)

 

16ـ آیا خلیفه دوم، در اسلام خود شك داشت

 

17ـ آیا پیامبر قصد خودكشى داشت    

 

18ـ آیا عمربن الخطاب كند ذهن بود

 

19ـ نارضایتى مردم از خلافت عمر(رضی الله عنه)    

 

20ـ خلیفه حكم تیمم را نمى دانست   

 

21ـ آیا این دو فقیه ایستاده بول مى كردند

 

22ـ سرگذشت ازدواج عمر با ام كلثوم  

 

23ـ عمر از فاصله ى چهار هزار كیلومترى مى دید    

 

24ـ تنفر حضرت على از همنشینى با عمر(رضی الله عنه)  

 

25ـ گرایش حضرت عمر، و حفصه به تورات

 

26ـ جرم توهین به پیامبر اكرم   

 

27ـ مخالفت عمر با وصیت پیامبر ـ صلى الله علیه و سلم ـ  

 

28ـ كعب الأخبار یهودى، مورد اعتماد خلیفه   

 

29ـ اهداف فرماندهان فاتح  

 

30ـ عمر، مردم را علیه على تحریك مى كند   

 

31ـ فرهنگ و أدب خلیفه(رضی الله عنه)  

 

32ـ سیاست منع تدوین حدیث   

 

33ـ ممنوعیت نامگذارى به نام محمد ـ صلى الله علیه و سلم ـ 

 

 

 

على بن ابیطالب و اهل بیت ـ رضى الله عنهم ـ

 

34ـ ولادت على(رضی الله عنه) در كعبه   

 

35ـ حدیث منزلت از صحیح ترین روایات

 

36ـ انكار ولایت على  

 

37ـ آیا خلیفه اول و دوم جاه طلب بودند    

 

38ـ آیا لقب صدیق ویژه على است 

 

39ـ آیا نوزادى كه همنام على باشد اعدام مى شود 

 

40ـ آیا خلفاء فرزندان همنام على داشتند 

 

41ـ آیا ذكر فضائل على جرم، و اعدام دارد

 

42ـ آیا رواج لعن على توسط حكومت بنى امیه بود   

 

43ـ آیا امام مالك و زهرى، هوادار امویان بودند    

 

44ـ آیا ذهبى تحمل فضائل على را نداشت    

 

45ـ بخارى و ترویج نظریه تثلیت 

 

46ـ طراح نظریه تثلیت امویان بودند

 

47ـ ابن تیمیه رواج دهنده نظریه تثلیت

 

48ـ آیا احمد بن حنبل طراحان تثلیت را از حمار گمراه تر مى داند  

 

49ـ آیا فضائل على از همه صحابه بیشتر است   

 

50ـ آیا كتمان كننده حدیث غدیر، دچار بیمارى شد

 

51ـ آیا فرزندان على، فرزندان پیامبرند  

 

52ـ آیا على وصى و جانشین بود    

 

53ـ آیا امام بخارى حدیث غدیر را كتمان كرده 

 

54ـ آیا انحراف از معاویه جرم است 

 

55ـ كینه سفیان ثورى، نسبت به فضائل على

 

56ـ بى مهرى ما سلفیها به فاطمه ـ رضى الله عنها ـ  

 

 

 

عائشه و امهات المؤمنین

 

57ـ زنان پیامبر دو حزب بودند    

 

58ـ ازدواج عائشه قبل از پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم

 

59ـ مخالفت عائشه با آوردن جنازه حسن(رضی الله عنه) به مسجد پیامبر

 

60ـ عائشه گرفتار فریب ابن زبیر

 

61ـ عائشه و توهین به پیامبر    

 

62ـ عائشه و جواز رضاع كبیر    

 

63ـ آیا حضرت عائشه مصحف خاصى داشت

 

64ـ صحابه و اتهام عائشه به فحشاء   

 

65ـ ام المؤمنین و كشتن بیست هزار مؤمن   

 

66ـ ارتداد بعضى از امهات المؤمنین    

 

67ـ عمر و حذف از مقام ام المؤمنین   

 

 

 

صحابه پیامبر اكرم ـ صلى الله علیه و سلّم ـ

 

68ـ پیامبر فقط به عبدالله سلام بشارت بهشت را داد    

 

69ـ آیا بعضى از صحابه منافق بودند   

 

70ـ آیا قاتلان عثمان صحابه بودند   

 

71ـ آیا ما سلفیها سب صحابه مى كنیم    

 

72ـ ترور نافرجام پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ توسط صحابه 

 

73ـ آیا بعضى از صحابه جزء خوارج بودند  

 

74ـ آیا فضائل ابوبكر و عمر دروغ است 

 

75ـ آیا حضرت ابوهریره دزد بود 

 


 

76ـ آیا از نظر صحابه روایات ابوهریره مردود است

 

77ـ ابوهریره و نقل احادیث توهین آمیز

 

78ـ آیا حدیث عشره مبشره از اكاذیب است   

 

79ـ حدیث عشره مبشره و تناقضات    

 

80ـ حذف نام پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ از خطبه جمعه    

 

81ـ تهدید به آتش كشیدن زندانیان 

 

82ـ آیا پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ بدون دلیل مؤمن را لعن مى كرد   

 

83ـ پیامبر دو نفر را لعن مى كرد    

 

84ـ صحابه و درخواست پناهندگى از یهود

 

85ـ آیا حضرت عمر در اسلام خود شك داشت

 

86ـ آیا صحابه همدیگر را سب و لعن مى كردند    

 

87ـ آیا عده كمى از صحابه اهل فتوى بودند   

 

88ـ استاندارى، زیادبن ابیه، و توسل مردم به قبر پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ    

 

 

 

معاویه(رضی الله عنه) و امویان

 

89ـ اقرار معاویه به حقانیت على(رضی الله عنه)

 

90ـ آیا معاویه چهار پدر داشت   

 

91ـ آیا حضرت معاویه مشروب مى خورد   

 

92ـ آیا معاویه حق تعیین جانشین داشت  

 

93ـ آیا معاویه غیر مسلمان از دنیا رفت

 

94ـ ادب معاویه هنگام سخنرانى    

 

95ـ آیا تمامى فضائل معاویه دروغ است   

 

96ـ دستور مأمون عباسى به لعن معاویه  

 

97ـ اتهام به قتل عثمان یك بازى سیاسى 

 

98ـ تحریم زیارت قبر پیامبر و فتواى امویان

 

99ـ ریشه امویان مسیحى و غیر عرب بود 

 

100ـ قتل عام مدینه، و طراحى معاویه 

 

101ـ دستور یزید و قتل عام مدینه  

 

102ـ فرمانده اعزامى یزید و تجاوزات ناموسى او در مدینه   

 

 

 

شیعه

 

103ـ علت اتهام عامر شعبى به شیعه 

 

104ـ آیا پیدایش تشیع در زمان پیامبر بود  

 

105ـ آیا در میان صحابه روافض بودند  

 

106ـ اعتراف ما سلفیان به علم غیب براى مردم  

 

107ـ رجعت مردگان به دنیا   

 

108ـ آیا علماء ما سلف تقیه مى كردند 

 

109ـ احداث بنا بر قبر زهرى 

 

 

 

فقهاء و محدثین سلف

 

110ـ حصر مذاهب در قرن چهار و پنج بود  

 

111ـ آیا یحیى بن معین متعرض نامحرمان مى شد    

 

112ـ ترجیح با كدام امام جماعت

 

113ـ آیا بعضى از علماء ما فرزند نامشروع هستند    

 

114ـ ارزش ما احناف در حد حیوان است   

 

الف: امام ابوحنیفه(رضی الله عنه)

 

115ـ آیا ابوحنیفه مولودى پست و بى مایه بود    

 

116ـ آیا امام ابوحنیفه مسیحى به دنیا آمد

 

117ـ آیا علماء سلف نظرات ابوحنیفه را مردود مى دارند

 

118ـ آیا امام اعظم حدیث نمى دانست

 

ب: امام بخارى

 

119ـ تخصص امام بخارى در حذف و سانسور 

 

120ـ آیا امام بخارى ناصبى بود  

 

121ـ خواهر و برادر رضاعى از خوردن شیر گاو    

 

122ـ امام بخارى و احادیث امام زهرى  

 

123ـ اختلاف در عدد احادیث بخارى

 

124ـ آیا شیطان در وحى نفوذ مى كند 

 

125ـ چرا امام بخارى از بعضى صحابه حدیث نمى آورد  

 

126ـ آیا بخارى در علم رجال تخصص نداشت  

 

127ـ آیا اساتید بخارى بعضى ملعون و بعضى نصرانى بودند

 

128ـ صحیح بخارى و اسرائیلیات

 

 

 

سنت و بدعت

 

129ـ متن حدیث ثقلین كدام است   

 

130ـ آیا خرافات كتابهاى ما را فرا گرفته   

 

131ـ آیا صحابه و تابعین متعه مى كردند    

 

132ـ قبض و ارسال و نبودن روایت صحیح 

 

133ـ آیا سجده پیامبر و صحابه بر سنگ و كلوخ بود   

 

134ـ آیا حنابله قرآن را تحریف شده مى دانند

 

135ـ جماع در دبر، از نظر عبدالله بن عمر  

 

136ـ اعتراض مردم به عمر درباره تحریم متعه

 

137ـ آیا نماز تروایح بدعت عمر(رضی الله عنه) بود   

 

138ـ آهسته خواندن بسم الله و بدعت امویان

 

139ـ مخالفت امویان با سنت پیامبر 

 

140ـ سلف و مستحبات  

 

141ـ صحابه و تابعین و مسح پا  

 

142ـ الصلاة خیر من النوم و بدعت عمر

 

143ـ زیاد كردن السلام علیك ایها الامیر در اذان  

 

144ـ حمار یعفور و سخن گفتن او   

 

145ـ فتوى به جواز سوزانیدن قرآن

 

146ـ آیا بخشى از قرآن طعمه گوسفند شد   

 

147ـ فتواى عمر به تحریف قرآن

 

148ـ عائشه طراح سینه زنى و عزادارى   

 

149ـ یكسال عزادارى معاویه و شامیان براى عثمان  

 

150ـ كرامت و ارزش زن نزد ما سلفیان