شافعی و ازدواج با دختر از زنا

در کتاب المجموع محیی الدین نووی ج 16 ص 219  نوشته است :
اگر کسی با زنی زنا نمود و آن زن از او آبستن شد و دختر بدنیا آورد آیا این مرد میتواند با آن دختر (که از نطفه وی بواسطه زنا بوجود آمده ) ازدواج کند میگوید در این مساله اختلاف است  اما به فتوای شافعی این ازدواج اشکالی ندارد و فقط مکروه است سپس در باره اینکه چرا او حکم به کراهت کرده دو نظریه را نقل میکند و خودش نظریه دوم را می پذیرد.

1- مکروه است برای اینکه شاید آن دختر فرزند او از زنا باشد بنا بر این اگر بداند که او فرزندش میباشد ازدو.اج با او حرام است

2- مکروه است :برای اینکه با   حکم حرمت که نظر عده ایست نزدیک تر باشد.بنا بر این نظریه؛ حتی اگر بداند که آن دختر فرزند او از زنا میباشد باز هم ازدواج با او اشکالی ندارد.که نظر صحیح همین است.

همچنین در باره فرزندی که بواسطه لعان ، مرد از خود نفی میکند؛ اختلاف است که آیا مرد (پدری که دختر را از خود نفی نموده است )میتواند با ان دختر ازدواج کند یانه ؟
عده ای  گفته اند که ازدواج این مرد(ملاعن) با آن دختر اشکالی ندارد ....


المجموع - محیى الدین النووی - ج 16 - ص 219 - 223

 وإن زنى بامرأة فأتت منه بابنة فقد قال الشافعی رحمه الله أكره أن یتزوجها ، فان تزوجها لم أفسخ ، فمن أصحابنا من قال : إنما كره خوفا من أن تكون منه ، فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبی صلى الله علیه وسلم فی زمانه لم تحل له . ومنهم من قال : إنما كره لیخرج من الخلاف ، لان أبا حنیفة یحرمها ، فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم ، وهو الصحیح ، لأنها ولادة لا یتعلق بها ثبوت النسب فلم یتعلق بها التحریم ، كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا ، واختلف أصحابنا فی المنفیة باللعان ، فمنهم من قال : یجوز للملاعن نكاحها لأنها منفیة عنه فهی كالبنت من الزنا ، ومنهم من قال : لا یجوز للملاعن نكاحها لأنها غیر منفیة عنه قطعا ، ولهذا لو أقر بها ثبت النسب.
نکته : محیی الدین نووی کسی است که صحیح مسلم را نیز شرح نموده است و در نزد اهل سنت از اعتبار فراوانی بر خوردار است.